Om Glada Hudik-modellen

Glada Hudik-modellen är kraftfull i sin enkelhet. Modellen bygger på samordning och effektivt samarbete mellan myndigheter och sociala företag. Smidig hantering av ärenden och samordning av rutiner gör det enklare att starta och driva ett socialt företag.
De sociala företagen i Hudiksvalls Kommun samarbetar med Coompanion Gävleborg, Arbetsförmedlingen och förvaltningar i Hudiksvalls kommun på flera sätt. En del i samarbetet är att hitta arbetsuppgifter och anpassa platser i de sociala företagen till de som är i behov av sysselsättning. Personer som behöver plats förmedlas av Arbetsförmedlingen eller kommunen, som då också blir kunder till de sociala företagen. En annan viktig del är att Coompanion fungerar som kontinuerlig rådgivare till de sociala företagen.

Coompanion arbetar med utbildning, kompetenshöjning och affärsutveckling.
Det gör att steget att starta ett socialt företag inte behöver bli lika stort som när man startar ett vanligt företag. En del av skyddsnätet finns kvar i form av råd och stöd på vägen för den som driver ett socialt företag.

Att arbeta enligt Glada Hudik-modellen har stärkt de sociala företagen. Antalet anställda har växt kraftigt de senaste åren och fler har kommit ut i arbete. Utbudet av varor och tjänster utvecklas ständigt och allt fler företag och privatpersoner har upptäckt hur bra det är att vara kund hos ett socialt företag.

 

”Man behöver finnas i ett sammanhang, man behöver känna att man gör nytta.”

Sociala företag är företag som bygger på att ta tillvara och utveckla människors förmåga. Det innebär att ta stort ansvar och vara lyhörd, nytänkande och kreativ.

Två typer av verksamhet
Utöver sin vanliga näringsverksamhet mot kunder erbjuder de sociala företagen också platser till de som behöver komma in på arbetsmarknaden. Det ger de sociala företagen en unik samhällsnytta, både mänskligt och ekonomiskt. För varje person som är verksam i de sociala företagen kan samhället spara hundratusentals kronor.

Så här drivs ett socialt företag
Verksamheten anpassas efter medarbetarna, vilket innebär att man gör det bästa av de resurser som finns och att alla arbetar efter sin egen förmåga. De här förutsättningarna kräver att företagen hittar nya marknader och sätt att ta tillvara outnyttjade resurser hos människor. På så sätt breddas arbetsmarknaden och fler kommer ut i meningsfullt arbete. Medarbetarna driver och äger företaget gemensamt. Det skapar delaktighet och medbestämmande som ger en stark ansvarskänsla hos medarbetarna. Om företaget går med vinst går den tillbaka in i företaget eller gör nytta i utvecklingen av liknande verksamheter.

Som alla företag betalar de sociala företagen skatt, sociala avgifter och moms. Självklart har de också sedvanligt ansvar gentemot kunder och för sina anställda. När du väljer ett socialt företag som leverantör bidrar du till ökad tillväxt och utveckling i samhället.

De sociala företagen har hittat sin plats och har kommit för att stanna.

 

___________________________________________________________________________

Sociala företag driver affärsverksamhet är medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum samtidigt som de binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster!

 

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb utveckling. Många får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många riskerar att slås ut, trots att de både kan och vill arbeta.

 

I Sverige finns idag ca 220 sociala företag. De minsta sysselsätter endast några få personer och omsätter 40 000 kr per år medan de största sysselsätter 100-talet personer med omsättningar på närmare 50 miljoner kronor per år.

 

De sociala företagen är konkreta exempel på möjligheter att skapa hållbara företag. Företag som är ekonomiskt, mänskligt/socialt och miljömässigt hållbara. De sociala företagen utvecklar affärsområden som ger nya arbetstillfällen samt integrerar nya grupper på arbetsmarknaden.

 

För att de sociala företagen skall nå framgång krävs samverkan med både det lokala näringslivet och offentlig sektor. Två grundläggande krav måste vara uppfyllda.

  • Det måste erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som anpassas efter den som arbetar där
  • Företaget måste erbjuda varor eller tjänster som efterfrågas på marknaden. Det finns många affärsidéer som kan bli framgångsrika i sin närmiljö

 

De sociala företagen bidrar till tillväxt, genom sin affärsverksamhet men också genom att de minskar samhällets kostnader och därmed frigör resurser som kan användas i andra verksamheter. Sociala företag konkurrerar på samma villkor som vilket annat företag som helst!

 

Coompanion Gävleborg har lång erfarenhet av start, utveckling och tillväxt inom sociala företag. Vi kan därför erbjuda information och utbildning för myndigheter, tjänstemän, politiker, brukare och medlemmar i intresseorganisationer som vill bidra till att fler människor får arbete!

Historik

Kontakt

Exempel på styrdokument